PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV

PEDAGÓGIAI PROGRAM  ÉS HELYI TANTERV

Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola,  Alapfokú Művészeti Iskola

 

INTÉZMÉNYVEZETŐI ELŐSZÓ:

Intézményünk közös igazgatású közoktatási intézmény. Szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében különböző típusú közoktatási intézmények feladatait látja külön tananyag és követelményrendszer alkalmazásával. A pedagógiai program alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják.

Intézményünkben nyitottak vagyunk a különböző adottságokkal, készségekkel, képességekkel rendelkező gyermekek, tanulók fogadására - az integrált oktatás-nevelés lehetőségét is biztosítva. A Nevelési Tanácsadó szolgáltatásai – tanácsadás, vizsgálatok, fejlesztő pedagógia, logopédia, gyógytestnevelés, pályaválasztás – minden tanulónk számára segítséget adnak. Az alapfokú művészetoktatás zene-, képző- és táncművészeti ágon a tehetség kibontakoztatását, a személyiség sokoldalú fejlődését szolgálja.      

Az intézmény komplex tevékenysége egymástól különböző közoktatási feladatokból tevődik össze. Ezeket azonos társadalmi elvárások, azonos általános célok, azonos pedagógiai elvek, azonos minőségi mutatók szerint, de különböző korosztályok számára, különböző nevelési-oktatási szinteken, egységes nevelési követelményekkel, eltérő módszerekkel, kifutó rendszerben más-más tanterv alapján végezzük; így pedagógiai programunk is a közös, egységes pedagógiai hitvallásunk, célkitűzéseink, elveink gyökeréből bomlik a differenciált konkrét tantervek (alapiskolai, művészeti, középiskolai,) ágaira.

A DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola a tagintézmények értékes hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával törekszik a kor kihívásainak megfelelni.

 Demecser, 2014. március 14. 

                                                                                      Fazekas István

                                                                                        intézményvezető

                                                                                                                                                          

 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 

A jelenlegi Demecseri Oktatási Centrum 2007. július 15.-vel a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Törvény 8.§.-a alapján Demecser város, Berkesz és Székely községek önkormányzatai képviselő-testületeinek megállapodásával létrehozott többcélú, közös igazgatású közoktatási és köznevelési intézmény.

 Legfontosabb jellemzők, adottságok

Intézményünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Demecser, Berkesz, Székely településeinek 6-19 éves gyermekeinek általános iskolai nevelését, oktatását, valamint a három településen kívül a környező települések gimnáziumi, szakközépiskolai oktatását valósítja meg.

A gimnáziumban nyelvi előkészítő osztály működik.
Az angol nyelv mellett német és olasz nyelvet tanulhatnak a diákok.
Kötelező nyelvünk az angol, 4. osztálytól tanítjuk.
Az általános iskolában alsó tagozaton az 1-2. évfolyam nagy hagyományokkal rendelkező iskolaotthonos formában működik. 3-4. évfolyamon és a felső tagozaton napközis ellátás vehető igénybe. Valamennyi gyermek számára biztosítjuk az étkezést.
Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az iskolában 2003-tól, az Integrációs Pedagógiai Rendszer alkalmazásával végezzük nevelő-oktató munkánkat.
Munkánkban a kompetencia alapú oktatás bevezetésével, a változatos tanulásszervezési módok alkalmazásával a gyermekek egyénre szabott fejlődését segítjük elő az óvodától az érettségiig.
Diákjainknak szinte 100 %-a továbbtanul gimnáziumban, szakközépiskolában vagy szakiskolában.
Az alapfokú művészetoktatási intézményben zene-, képző-, színművészeti és táncművészet oktatása folyik..
Az iskolába szociális lemaradással érkező tanulási vagy magatartási gondokkal küzdő gyermekeink száma évről évre nő, akikkel folyamatosan foglalkozik a fejlesztő pedagógus.
A sajátos nevelési igényű tanulókkal gyógypedagógus törődik.

Nagy udvarunk, sportpályánk, tornatermeink biztosítják a gyerekek számára a szabad mozgást.

 Az intézmény neve

 Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola

 Neve röviden

DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM

(Szövegben, ha a fejléc vagy bélyegző tartalmazza a teljes nevet)

 OM azonosítója: 033645

Fenntartója és felügyeleti szerve:

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1051. Budapest, Nádor utca 32.

 

Az intézmény jogállása

Önálló jogi személy

 Intézményegységek:

 Demecseri Oktatási Centrum, Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Művészeti Iskola

4516. Demecser, Szabolcs vezér út 4.

  DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti Iskolája

4516. Demecser, Szabolcs vezér út 8.

 Tagintézmények:

                   -  DOC Középiskola és Általános Iskola Berkeszi Tagintézménye

                       4521. Berkesz, Rákóczi út 5.

                   - DOC Középiskola és Általános Iskola Székelyi Tagintézménye

                    4534. Székely, Váci Mihály út 2.

 

Típusa, működési rendje

Az intézmény közös igazgatású, többcélú, összetett közoktatási intézmény.

 Az intézmény alaptevékenységei

Az intézmény beiskolázási körzetén belül elsődlegesen az alapismereteket, általános műveltséget, érettségi vizsgát, illetve szakközépiskolai végzettséget, a tankötelezettség időtartamára kiterjedő teljes körű közoktatási szolgáltatást, a sajátos nevelési igényű gyerekek integrált formában történő ellátását eltérő tantervi követelmények szerint végzi.

Az intézmény illetékességi és működési köre

A feladat-ellátási kötelezettség a Kormányhivatal által meghatározott körzetben lakó vagy tartózkodó tanköteles gyermekek nevelésére és oktatására terjed ki.

 

Csatolmány: