Pályázati felhívás

 

Kisvárdai Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája, Alapfokú Művészeti Iskolája 

Intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4516 Demecser, Szabolcs vezér út 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény intézményegység-vezetőjének feladata az intézményegység szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései  az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, és tanítói vagy tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,

•   pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

•   cselekvőképesség

•    büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

 megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•     pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•    az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

•    az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

•     a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

•    90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

•     szakmai önéletrajz

•    nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

•     nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

•      hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegediné Tisza Judit nyújt, a 06-45-795-213 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kisvárdai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/149/747-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményegység-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Kisvárdai Tankerületi Központ igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Kisvárdai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT-DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája intézményegység-vezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/kisvarda honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017.03.20.