Különös közzétételi lista

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait,

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza.

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza az óvodapedagógusok számát, iskolai végzettségüket, szakképzettségüket, a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,

e) középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

(4) A kollégiumi közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

b) a szabadidős foglalkozások körét,

c) az externátusi ellátás igénybevételének lehetőségét,

d) a kollégiumi csoportok számát és az egyes csoportokban a tanulói létszámát.

(5) Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,

c) az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok számát,

d) az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvételt,

e) a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket,

f) az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait,

g) a helyi kulturális életben történő szerepvállalást,

h) művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát.

(6) A pedagógiai-szakmai szolgáltatói és a pedagógiai szakszolgálati közzétételi lista tartalmazza

a) az alapfeladat ellátásához létesített munkaköröket, valamint azt, hogy a munkaköröket milyen iskolai végzettséggel, szakképzettséggel töltötték be,

b) a működés rendjét,

c) a nevelési-oktatási intézményekkel, pedagógiai szakszolgálat esetén a szülőkkel való kapcsolattartás formáját és módját,

d) tanévenkénti bontásban a díjfizetés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, azok díjtételeit.

24. § (1) A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október 1-jei állapotnak megfelelően közzéteszi a 23. § szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, tanévenként egyszer, az OSAP-jelentés megküldését követő tizenöt napon belül felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.

(2)35 Ha a közzétételi lista adata az OSAP-jelentésben vagy a KIR más rendszerében szerepel, az adatot a Hivatal az OSAP-jelentésből megismerhető formában és tartalommal teszi közzé.

(3) Az újonnan létrejött köznevelési intézmény képviselője a működés megkezdését követő két hónapon belül, iskola esetében október 31-ig köteles a tájékoztató rendszerbe a közzétételi listát és dokumentumokat megküldeni.

(4) A Hivatal a közzétételi listát - a köznevelési intézmény kérelemére - elektronikus formában átadja a köznevelési intézménynek, az intézmény saját honlapján történő megjelenítése céljából.

 

Nevelő és oktatómunkát segítők iskolai végzettsége, szakképzettsége

Nevelő- és oktató munkát segítők iskolai végzettsége, szakképzettsége

Gégény Tiborné 

iskolatitkár

érettségi, képesített könyvelő

Hegedüs Dávid Krisztián

       iskolatitkár

érettségi

Kántor Zoltánné  iskolatitkár érettségi, ügyintézőtitkár
Szabóné Jenei Anikó iskolatitkár érettségi

Kompetenciamérés adatai
az intézmény telephelyeinek kompetenciamérés adatai

2010.
      mérési eredmény
      matematika szövegértés
telephely képzési forma évfolyam telephelyi országos telephelyi országos
Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 4516 Demecser Szabolcs vezér út 4. 4 évfolyamos gimnázium 10 1547 1613 1610 1620
szakközépiskola 10 1395 1613 1387 1620
DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája Alapfokú Művészeti Iskolája 4516 Demecser Szabolcs vezér út 8. általános iskola 6 1315 1498 1298 1483
általános iskola 8 1543 1622 1478 1583
 DOC Középiskola és Általános Iskola Berkeszi Tagintézménye 4521 Berkesz Rákóczi út 5.  általános iskola 6 1661 1498 1712 1483
általános iskola 8 1692 1622 1804 1583
             
2011
      mérési eredmény
      matematika szövegértés
telephely képzési forma évfolyam telephelyi országos telephelyi országos
Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 4516 Demecser Szabolcs vezér út 4. 4 évfolyamos gimnázium 10 1600 1635 1589 1617
szakközépiskola 10 1392 1635 1364 1617
DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája Alapfokú Művészeti Iskolája 4516 Demecser Szabolcs vezér út 8. általános iskola 6 1289 1486 1309 1465
általános iskola 8 1360 1601 1424 1577
 DOC Középiskola és Általános Iskola Berkeszi Tagintézménye 4521 Berkesz Rákóczi út 5.  általános iskola 6 1564 1486 1580 1465
általános iskola 8 1555 1601 1605 1577
             
2012
      mérési eredmény
      matematika szövegértés
telephely képzési forma évfolyam telephelyi országos telephelyi országos
Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 4516 Demecser Szabolcs vezér út 4. 4 évfolyamos gimnázium 10 1556 1632 1562 1603
szakközépiskola 10 1363 1632 1358 1603
DOC Középiskola és Általános Iskola Demecseri Általános Iskolája Alapfokú Művészeti Iskolája 4516 Demecser Szabolcs vezér út 8. általános iskola 6 1407 1489 1342 1472
általános iskola 8 1409 1612 1370 1567
 DOC Középiskola és Általános Iskola Berkeszi Tagintézménye 4521 Berkesz Rákóczi út 5.  általános iskola 6 1334 1489 1537 1472
általános iskola 8 1603 1612 1740 1567
             
2013
      mérési eredmény
      matematika szövegértés
telephely képzési forma évfolyam telephelyi országos telephelyi országos
Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola 4516 Demecser Szabolcs vezér út 4. 4 évfolyamos gimnázium 10 1510 1640 1551 1620

Létszám adatok 2014-2015
Létszámadatok 2014-2015-ös tanév

általános iskola Demecser

osztály létszám évfolyam létszám
1.a 21 43
1.b 22
2.a 25 50
2.b 25
3.a 22 45
3.b 23
4.a 22 46
4.b 24
alsó tagozat létszáma összesen : 184
5.a 30 59
5.b 29
6.a 22 63
6.b 21
6.c 20
7.a 21 62
7.b 20
7.c 21
8.a 17 55
8.b 23
8.c 15
felső tagozat létszáma összesen: 239
 demecseri általános iskola összesen: 423
     

általános iskola Berkesz

osztály létszám évfolyam létszám
1.-2. 10 11
1
3. 9 9
4. 7 7
alsó tagozat létszáma összesen : 27
5. 8 8
6. 7 7
7. 11 11
8. 14 14
felső tagozat létszáma összesen: 40
berkeszi általános iskola összesen: 67
     
     

általános iskola Székely

osztály létszám évfolyam létszám
1.-2. 9 16
7
3. 10 10
4. 7 7
alsó tagozat létszáma összesen : 33
székelyi általános iskola összesen: 33
     
     

középiskola Demecser

osztály létszám évfolyam létszám
9. b 34 62
9. a 28
10. b 24 43
10. a 19
11. b 24 24
12. a 30 53
12. b 23
13. a 26 26
gimnázium létszáma összesen: 208
osztály létszám évfolyam létszám
11.c 20 20
12.c 14 14
szakközépiskola létszáma összesen: 34
osztály létszám évfolyam létszám
Szé/12/1 32 32
gimnázium esti tagozat létszáma összesen: 32
középiskola összsen: 374

Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

DOC Középiskola

Béres Lászlóné középiskolai tanár főiskola, egyetem orosz-földrajz szakos általános iskolai tanár, földrajz és magyar-nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Bódi Zsuzsanna középiskolai tanár főiskola, egyetem magyar nyelv és irodalom-angol nyelv  szakos általános iskolai tanár,   angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, pedagógus szakvizsga közoktatásvezető
Dolhainé Fodor Enikő középiskolai tanár  főiskola, egyetem történelem- magyar nyelv és irodalom szakos áltlalános iakolai tanár, történelem-magyar nyelv szakos középiskolai tanár
Dr Ország Borbála középiskolai tanár főiskola, egyetem történelem - orosz szakos általános iskolai tanár, történelem szakos középiskolai tanár, filozófia szakos középiskolai tanár
Fazekas István középiskolai tanár főiskola, egyetem matematika- kémia szakos általános iskolai tanár, kémia- informatika szakos középiskolai tanár, pedagógus szakvizsga közoktatásvezető
Fazekas István Zoltán középiskolai tanár főiskola, egyetem matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, informatika szakos középiskolai tanár,
Hajnal Béla középiskolai tanár egyetem matematika-informatika szakos középiskolai tanár, pedagógus szakvizsga közoktatásvezető
ifj.Kertész László István testnevelő főiskola testnevelő tanár
Kiss Gyöngyvér középiskolai tanár főiskola, egyetem francia- matematika szakos általános iskolai tanár, matematika szakos középiskolai tanár
Kovács Hajnalka középiskolai tanár főiskola, egyetem német nyelv szakos általános iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
Lukácsné Nagy Ágnes középiskolai tanár főikola, egyetem biológia- könyvtár szakos általános iskolai tanár, biológia-kémia szakos középiskolai tanár, pedagógus szakvizsga közoktatásvezető
Molnár-Fehér Mária középiskolai tanár egyetem történelem- olasz nyelv szakos középiskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,  pedagógus szakvizsga mérés értékelés
Molnárné Ivánkó Éva középiskolai tanár főiskola, egyetem biológia és kémia szakos általános iskolai tanár, biolóia és kémia szakos középiskolai tanár
Orosz László középiskolai tanár főiskola, egyetem fizika-technika szakos általános iskolai tanár, fizika szakos középiskolai tanár, pedagógus szakvizsga közoktatásvezető
Pásztorné Gubacsi Judit idegen nyelvtanár főiskola, egyetem angol és német nyelv szakos általános iskolai tanár, német nyelv szakos középiskolai tanár, 
Pinte Beáta középiskolai tanár egyetem angol nyelv szakos középiskolai tanár, pedagógus szakvizsga közoktatásvezető
Prescsák Enikő középiskolai tanár egyetem magyar nyelv és irodalom- történelem szakos középiskolai tanár,pedagógus szakvizsga közoktatásvezető
Schäfer Valéria idegen nyelvtanár főiskola, egyetem angol-ukrán  nyelv szakos áltlanos iskolai tanár, angol nyelv szakos középiskolai tanár
Sebőkné Varga Zita középiskolai tanár főiskola, egyetem történelem szakos általános iskolai tanár, történelem és magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, pedagógus szakvizsga közoktatásvezető 
Siposné Hasulyó Andrea középiskolai tanár egyetem történelem-német nyelv szakos középiskolai tanár, pedagógus szakvizsga közoktatásvezető
Sztári Erika testnevelő főiskola, egyetem biológia testnevelés szakos általános iskolai tanár, testnevelés szakos középiskolai tanár, mentor tanár pedagógus szakvizsga
Tamás Zoltánné középiskolai tanár főiskola, egyetem matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, matematika-fizika szakos középiskolai tanár
Tóth János középiskolai tanár egyetem matematika szakos középiskolai tanár

DOC Általános Iskola

Balogh Emese tanító  főiskola tanító, ember és társadalomismeret  műveltségi terület
Asztalosné Sári Edit Gyógypedagógus  főiskola tanító,testnevelés szakkollégium, gyógypedagógus 
Barkaszi Ferencné tanító  főiskola tanító, technika  műveltségi terület
Barna Anita tanító főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom műv.eltségi terület 
Benáthné Balogh Boglárka tanár főiskola pedagógia szak, szakvizsgázott pedagógus, fejlesztő pedagógia 
Bertáné Wéninger Gabriella tanár főiskola tanító, magyar nyelv és iodalom szakos tanár
Bíró Anikó idegen nyelv tanár főiskola tanító, angol nyelv 
Bor Judit idegen nyelv tanár egyetem angol nyelv és irodalom szak
Farkas Zoltánné tanár

Az intézmény főbb statisztikai adatai a 2014. október 1-jei állapotnak (KIRSTAT2014) megfelelően

  Összes feladatel-
látási helyek száma
Gyermekek, tanulók nyitó létszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Osztályterem, szaktanterem / csoportszoba összesen Osztályok, csoportok száma összesen Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítők, egyéb munkakörben dolgozók nyitóállománya
Összesen ebből Összesen ebből nők Összesen Ebből nők
leányok gyógypeda-gógiai nevelésben, oktatásban résztvevők felnőttok-tatásban részt vevők
Általános iskola 3 523 241 19 0 51 46 40 29 16 11
Gimnázium 1 240 132 2 32 22 16 12 9 5 4
Szakközépiskola 1 34 8 1 0 0 0 4 2 0 0
Összesen 5 797 381 22 32 73 62 56 40 21

Kimutatás a középiskolai tanulmányaikat az adott tanévben befejezőkre nézve a 2012/2013. tanévben

Kimutatás a középiskolai tanulmányaikat az adott tanévben befejezőkre nézve a 2012/2013. tanévben

  Demecseri Oktatási Centrum Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola (4516 Demecser, Szabolcs vezér út 4.) érettségizők száma 90
  bizonyítványt szerzett 85
  tanúsítványt szerzett 1
  középszintű érettségi vizsgák száma 453
  emelt szintű érettségi vizsgák száma 11 (2%)
  előrehozott vizsgák száma 35

Kimutatás a vizsgaidőszakban elért emelt és középszintű érettségi vizsgaeredményekről vizsgatárgyanként a 2012/2013. tanévben

érettségi vizsgatárgy szint jelentkezők száma százalékos átlag osztályzat átlag
angol nyelv emelt 3 77 % 5.00
angol nyelv közép 79 50 % 3.21
biológia közép 19 64 % 3.84
fizika közép 1 60 % 4.00
földrajz közép 18 58 % 3.61
informatika közép 15 52 % 3.27
kémia emelt 1 12 % 1.00
magyar nyelv és irodalom emelt 4 73 % 5.00
magyar nyelv és irodalom közép 86 49 % 3.19
matematika közép 90 37 % 2.41
német nyelv közép 1 68 % 4.00
olasz nyelv közép 2 67 % 4.00
testnevelés közép 15 59 % 3.73
történelem emelt 2 64 % 5.00
történelem közép 87 56 % 3.40